Dr. 

Zhi-Qian 

Dong 

Dalian University of Technology

2 Linggong Road

Dalian 

116024 

China