Dr. 

Wen-Liang 

Fan 

Chongqing University

174 Shazheng Street

Chongqing 

400045 

China