Dr. 

Paul 

Kamrath 

Paul Kamrath Ingenieurrückbau GmbH

Hamburger Str. 97

Dortmund 

44135 

Germany