Dr. 

Wenliang 

Lu 

School of Civil Engineering & Architecture, Beijing Jiaotong University

3 Shangyuancun, Xizhimenwai

Beijing 

100044 

China