Dr. 

Nader M. 

Okasha 

University of Palestine

Gaza 

Palestinian Authority