Dr. 

Shahriar 

Shahbazpanahi 

Islamic Azad University

Pasdaran

Sanandaj 

66167 

Iran