Dr. 

Huili 

Wang 

Dalian University of Technology

No. 2 Linggong Road, High-tech Zone

Dalian 

China