Dr. 

Jian Hong 

Wang 

Res. & Dev. Center, Nippon Koei Co.

Inarihara 2301

Tsukuba 

Japan