Dr. 

Xianfeng 

Wang 

College of Civil Engineering, Shenzhen University

China