Dr. 

Ding-hao 

Yu 

Dalian University of Technology

2 Linggong Road

Dalian 

116024 

China