Dr. 

Xue 

Zhang 

School of Civil Engineering, Dalian University of Technology

No.2, Linggong Road, Ganjingzi District

Dalian 

116024 

China