Mr. 

Jing 

Qian 

The Hong Kong Polytechnic University

11 Yuk Choi Road

Hong Kong 

China