Prof. 

Jinxin 

Gong 

Dalian University of Technology

No.2 Linggong Road

Dalian 

116024 

China