Prof. 

Takeshi 

Kitahara 

Kanto Gakuin University

1-50-1, Mutsuura-higashi, Kanazawa-ku

Yokohama-shi 

236-8501 

Japan