Dr. 

Kuan-Tsung 

Chang 

Hsin-Sing RD.

Xing-Fong, HsinChu 

304 

Taiwan